Privacy beleid

Privacyverklaring vzw Achilles

In het kader van de werking van Achilles vzw worden persoonlijke gegevens verzameld. De bescherming van je gegevens is voor ons, Achilles vzw, steeds een belangrijke kwestie geweest.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij doen dit conform toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die betrokken was, is of wordt bij Achilles vzw. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, zowel kinderen als ouders of andere begeleidende volwassenen, vrijwilligers, studenten/stagiairs, bezoekers, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, leveranciers (goederen en diensten), sponsors…

Algemeen doel Achilles vzw

Het algemene doel is het stimuleren van het gezondheidsbevorderend gedrag bij kinderen en jongeren, en het ondersteunen van initiatieven hiertoe.

Werking Achilles vzw

 • De organisatie van een bewegingsschool te Grimbergen, conform het charter van Achilles vzw. Je vindt de inhoud van dit charter terug op onze website www.bewegingsschool.be
 • De bewegingsschool van Grimbergen openstellen voor alle personen en verenigingen die kennis willen maken met de organisatie en de didactiek van de bewegingsschool.
 • Studenten uit diverse opleidingen de kans bieden om via hun studies de praktijk van een bewegingsschool te leren kennen.
 • Fondsen verzamelen om de kosten van de werking van de vereniging te dekken.
 • Nemen van foto’s en videobeelden als werkinstrument en deze opnames te gebruiken als didactisch, pedagogisch en promotiemateriaal.
 • Promotie van het concept bewegingsschool via diverse kanalen (website, pers, sociale media…).

Doeleinden van de verwerking

Je persoonsgegevens worden door Achilles vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het uitvoeren van de clubadministratie inclusief: inschrijvingen, wachtlijsten, indeling groepen, boekhouding, verzekering (gerechtvaardigd belang)
 • Het afsluiten van overeenkomsten met vrijwilligers (wettelijke verplichting)
 • Het organiseren van stages en leermomenten en het opstellen van didactisch materiaal voor studenten en andere geïnteresseerden (gerechtvaardigd belang)
 • Het aanvragen van gemeentelijke subsidies (wettelijke verplichting)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder:
  • Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Het beheren van de website (gerechtvaardigd belang)
  • Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en andere geïnteresseerden (gerechtvaardigd belang)

Gebruik van de persoonsgegevens

Alle personen die namens Achilles vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

We gebruiken de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam, adresgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer
 • Rekeningnummer en betalingen
 • Aanwezigheden
 • Emailadres, telefoonnummer
 • Overige door jou aan ons verstrekte contactgegevens en persoonlijke informatie
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames…)
 • Beoordelingen van prestaties van studenten/stagiairs

Foto’s en videobeelden worden als didactisch, pedagogisch en promotiemateriaal gebruikt.
Er verschijnen regelmatig foto’s en video’s op onze website www.bewegingsschool.be en sociale media.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar als daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, overeenkomsten, invul- en contactformulieren op onze website,
persoonlijk/telefonisch/e-mail contact…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij info doorgeven aan een derde partij voor:

 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het aanvragen van subsidies bij de gemeente
 • Het verzorgen van de financiële administratie door een boekhouder
 • Het verzorgen van de internetomgeving

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Deze bewaartermijnen kunnen verschillen naargelang het doeleinde.

Rechten

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons
wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor
direct marketing-doeleinden.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Contact

Je kan steeds uitschrijven of een ander recht uitoefenen door een mail te sturen naar: bewegingsschoolachilles@gmail.com

Voor meer info: Stef Van den Broeck, voorzitter, Berkenlaan 20, 1850 Grimbergen
Tel. 02/253.22.79
Email: stef.van.den.broeck@telenet.be

Klachten

Mocht je een vraag of klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via
bovenstaande contactgegevens.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Wijzigingen

Achilles vzw kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 16/05/2022.